Dyrektywa MID (Measuring Instruments Directive)

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2004 r. została ustanowiona dyrektywa o przyrządach pomiarowych, zwana potocznie MID.
Dyrektywa obejmuje m.in. liczniki energii elektrycznej czynnej.
MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej.
Dyrektywa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym UE Nr L135 w dniu 30 kwietnia 2004 r.
W języku polskim dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34.

 

Ocena zgodności

Wprowadzenie oceny zgodności wiąże się z przejściem w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej w 1985 r. od dyrektyw „starego podejścia” do dyrektyw „nowego podejścia” oraz z opracowaniem w latach 1990–1993 zasad oceny modułowej wyrobów.

Ocena zgodności jest to spójny system postępowania, uregulowany w Polsce w ustawie z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z zasadami prezentowanymi w dyrektywach „nowego podejścia” ocena wyrobów dotyczy tylko wymagań zasadniczych, które są określone w tych dyrektywach.

Najprostszą metodą udowodnienia, że wyrób spełnia te wymagania, jest wykazanie zgodności z normą zharmonizowaną z dyrektywą (w przypadku przyrządów pomiarowych – dyrektywą NAWI albo MID)

lub ze specyfikacją zharmonizowaną z dyrektywą (dotyczy tylko dyrektywy MID).

W obszarze metrologii ocena zgodności dotyczy obecnie wag nieautomatycznych objętych dyrektywą 90/384/EWG (NAWI) zastąpioną dyrektywą 2009/23/WE (NAWI) oraz dziesięciu kategorii przyrządów pomiarowych, określonych w dyrektywie 2004/22/WE (MID).

Niezależnie od oceny zgodności z dyrektywą NAWI lub MID, przyrząd pomiarowy może wymagać oceny zgodności z innymi dyrektywami (np. z dyrektywą niskonapięciową LVD, dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC itd).

Wobec tego znak zgodności CE i numer jednostki notyfikowanej może być umieszczony na przyrządzie pomiarowym nawet wtedy, gdy przyrząd nie był poddany ocenie zgodności z dyrektywą NAWI lub MID.

Elementem oznaczenia, świadczącym że przyrząd pomiarowy przeszedł pomyślnie ocenę zgodności z dyrektywą NAWI lub MID, jest dodatkowe oznakowanie metrologiczne: litera M i dwie ostatnie cyfry roku.

MID – ważne terminy

 • do 29.10.2006
  przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą podlegały zatwierdzeniu typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, i legalizacji pierwotnej, dokonywanej przez organy administracji miar
 • od 30.10.2006
  nowe typy przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą mogą być wprowadzane do obrotu lub użytkowania wyłącznie po dokonaniu oceny zgodności
 • 30.10.2006 – 29.10.2016
  okres przejściowy, w którym obowiązują jednocześnie stare i nowe zasady:
  stare wobec przyrządów pomiarowych posiadających ważną decyzję zatwierdzenia typu, wydaną przed 30.10.2006.
  nowe – wobec przyrządów pomiarowych poddanych ocenie zgodności
 • od 30.10.2006
  przyrządy pomiarowe, posiadające ważną decyzję zatwierdzenia typu, mogą być produkowane i poddawane legalizacji pierwotnej przez organy administracji miar oraz podmioty upoważnione aż do wygaśnięcia terminu ważności tej decyzji (ale nie dłużej niż do 29.10.2016).
  Nowe konstrukcje przyrządów pomiarowych, zgłaszane od 30.10.2006, poddawane są ocenie zgodności
 • od 30.10.2016
  wszystkie przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą MID podlegać będą wyłącznie ocenie zgodności.

MID – polskie akty prawne

 • Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 nr 138, poz. 935 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki
  z dnia 18.12.2006 w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 nr 3, poz. 27 z późniejszymi zmianami).

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
pod numery tel.: 42 61 61 698, kom. 607 63 27 67 lub e-mail: b.bala@promac.com.pl