Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Sałasiński prowadzący działalność pod firmą Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC z siedzibą w Łodzi przy ulicy Bema 55, NIP 728-100-42-45, REGON 470142180

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  2. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe, a w przypadku złożenia zamówienia i zawarcia umowy w celu jej realizacji. Dane będą również przetwarzane w celu dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  3. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
  5. Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz dochodzenia roszczeń.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, IT, obsługę płatności.
  7. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem.

Przysługuje Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.